History

Par ločiem.

 

            9.gadsimtā Francijas rietumos bija pazīstami loči. 13. gadsimtā pirmo reizi loči ir pieminēti Latvijas Indriķa hronikā. Ziemeļeiropā loču nepieciešamību pastiprināja ūdens ceļa zīmju trūkums, īpaši 13.gadsimtā. Šajā laikā Rīgai  Daugavā bija savi loči. Tie bija zvejnieki- loči, kuri rūpējās par kuģu ceļu drošību  Daugavas  lejas  galā, jo Daugavas  straume savā ietekā jūrā ik pavasari  mainīja  gultni. 13. gadsimtā  jūras krasts  sākās  ar Rīnūžiem un stiepās gar Daugavu  līdz  Vecāķiem.  Zvejnieki – loči apvienojās organizācijās – ģildēs. 14. gadsimtā Daugavgrīvas pilsētas baznīcā ločiem un  zvejniekiem bija  savs  altāris.  Ordenis  Rīnūžu un  Mangaļu  ločus  ņēma  savā aizsardzībā. Tas bija ieinteresēts loču ģildes pastāvēšanā, tāpēc nodeva tai tiesības kuģus ievadīt Daugavā un izvadīt jūrā. 1562.gadā  loči vadīja  muitas un kaujas kuģus un apsargāja Daugavas grīvu pret ienaidnieku flotēm. Rīnūžu – Mangaļu loču kuģu vadīšanas tiesības pārdeva Rīgas pilsētai un noliedza ločiem viņu līdzšinējo darbību.

 

            Rīgā amatnieku noorganizēšanās amatos sākās 14. gadsimta otrajā pusē. Sarakstu, kur minēti visi Rīgas amatnieki, uzglabājies maz. Latviešu amatu sarakstā nav minēti Pārdaugavas latviešu amati: zvejnieki, pārcēlāji, mucu koku šķirotāji un loči. Rīgā izveidojās latviešu tirdzniecības palīgamati preču pārvadāšanā pa ūdens ceļiem. Tirdzniecības palīgamatu locekļi bija pārcēlāji, enkurnieki, mastu šķirotāji, loči un  Daugavas  loči.  Tas  bija  sezonas darbs.  Darbā  iesaistīja  algādžus.  Latviešu tirdzniecības palīgamati saņēma Rīgas rātes apstiprinātus statūtus. Loču apvienībām, tāpat kā pārējiem tirdzniecības palīgamatu locekļiem, piemita viduslaiku brālībām raksturīgās  iezīmes. Ločiem  bija  savs  karogs, cunftes  kauss,  statūti,  sadzīves priekšmeti. Atalgojumu amata locekļiem par preču transportu u.c. darbiem tirgotāji maksāja pēc noteiktām ģenerālgubernatora apstiprinātām likmēm, amats  tālāk norēķinājās ar līgtajiem algādžiem. Atlikušo naudu amata locekļi sadalīja vienlīdzīgi savā starpā.

 

            17. gadsimtā  sekmīgi attīstījās  Rīgas  ārējā  tirdzniecība. Palielinājās tirdzniecības  palīgamatu  nozīme.  1766.gadā  latviešu  tirdzniecības  palīgamatus reorganizēja. 20.gadsimtā Rīgas loči apvienojās loču biedrībā. Biedru skaits tajās no 42 biedriem. Rīgas loču biedrības personālais sastāvs bija:  loču  komandieris, loču komandiera palīgs, trīs loču vecākie, lietvedis un grāmatvedis. Pirms loču biedrībām pastāvēja loču cehi. Tajā sastāvēja 10 pirmās kategorijas loči, 8 otrās kategorijas loči un  2 mācekļi.  Pēc 3 gadu  dienesta  no otrās  kategorijas  varēja pāriet  uz pirmo kategoriju.  Ločiem  bija  jāprot  lasīt un rakstīt  krievu valodā  un runāt  vienā  no svešvalodām : angļu, vācu, franču vai zviedru. Par biedrības biedriem uzņēma no 21 gada vecuma, bet par mācekļiem – no 16 gadu vecuma, kuri beiguši jūrniecības skolu. Locim  bija jāprot vadīt  kuģi, pienācīgi  uzvesties , jābūt  labai  redzei,  sīki jāpārzina visi kuģu ceļi, strāvojumi un ūdens stāvoklis biedrības darbības rajonā. Biedrības darbību vadīja loču komandieris, bet iekšējo kārtību noteica loču vecākais, kuru ievēlēja  uz  trim  gadiem.  Loci  komandieri iecēla  Jūras  ministrijas  Galvenā hidrogrāfiskā pārvalde. Parasti tas bija stūrmanis, kas  pārzināja  visu  vietējo  ūdens lociju , jūrniecību un prata vairākas valodas. Par vecāko loci varēja ievēlēt ikvienu, kas sasniedzis 30  gadu  vecumu  un  par loci  nostrādājis ne mazāk  kā 3  gadus.  Locim komandierim bija disciplināras tiesības: par statūtu pārkāpšanu uzlikt  naudas sodu līdz 5 rubļiem, arestēt uz laiku līdz 3 diennaktīm, pārcelt no vecāko loču grupas uz jaunāko grupu, kā arī izslēgt no biedrības.

 

            Loču darbības un atbildības rajons jūrā iebraukušiem un izbraucošiem kuģiem bija 5 jūdzes no ieejas priekšostā. Dežurējošais locis uzturējās loču tornī, kas  bija uzcelts pie ieejas ostā. Tornī no navigācijas  sākuma līdz  tās beigām   plīvoja  loču karogs . Ločiem  bija  jāapkalpo  kuģi, kuru  tilpums pārsniedza 200  tonnas.  Loču biedrības pienākumi vēl bija: pirms navigācijas sākuma apzīmēt reidu, kuģu ceļus un tirdzniecības kanālu ar zīmēm, peldošām bojām, izlikt signālus, kas rāda ūdens augstumu ostā un reidā, , tādējādi radīt apstākļus drošai braukšanai  akvatorijā. Ločiem bija jāstrādā no saules līdz saulei, pēc ostas priekšnieka norādījuma arī nakts laikā. Soda naudas nodevas no kapteiņiem saņēma loču komandieris.

 

            Liepājas ločiem bija sociālās tiesības, tas bija rets izņēmums  Cariskās Krievijas laikā. Sasniedzot 60 gadus un par ločiem nostrādājot ne mazāk kā 15 gadus, viņi ieguva tiesības uz  pensiju. Slimības laikā varēja ārstēties Liepājas jūras kara hospitālī. Loči nebija valsts kalpotāji, bet tiesiskā ceļā tiem tuvojās.

 

            Latvijas pirmās brīvvalsts laikā loči bija valsts ierēdņi, kurus iecēla jūrniecības departaments   un   algoja   valsts.  Loči  un   viņu   komandieri  bija   pakļauti  ostas priekšniekam. Locim bija jāpārzina un jāpazīst sava rajona kuģu vadīšanas paņēmieni, kuģu braucamais ceļš un tā apzīmējumi, sēkļi, straumes, ugunis u.t.t. Par kuģa vadībā pielaistām   kļūdām , kuģu   sadursmi   un  no  tām   nodarītiem   bojājumiem   un zaudējumiem  kuģim , kravām vai personām locis neatbildēja. Pēc darbības rajona bija jūras, upes, kanāla un ostas loči, arī privātie un valdības loči. Privātie darbojās paši  un  apvienojās  biedrībās  ar  valdības  atļauju. Valdības loči  pēc stāvokļa bija pielīdzināmi valsts ierēdņiem. Bija loči, kas pēc vietējiem likumiem un noteiktos ūdens rajonos kapteinim bija noteikti jāpieņem un tiem jādod kuģa vadība, paturot sev lielākas vai mazākas kontroles tiesības, un loči, kurus kapteinis varēja pieņemt vai nepieņemt. Ostas noteikumos un parašās, jūras tirdzniecības likumos bija noteikta loču un kapteiņa atbildība, braucot kuģim piespiedu kārtā pieņemtā loču vadībā. Loču nodevas bija jāmaksā visiem kuģiem arī tad, ja loču palīdzība netika izmantota. Tā nebija jāmaksā Latvijas kabotāžas kārtējās satiksmes kuģiem, kabotāžas kuģiem, kas mazāki par 150 BR reģ.t., kā arī Latvijas ārvalstu kara un valsts dienesta kuģiem, un kuģiem, kas ienāk un paliek reidā.

 
Avotu un literatūras saraksts.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs:

5274.f. Отчёт  о действиях общества Рижских лоцманов за 1912 г.
 
Latvijas Valsts arhīvs:

1071.f. Rīgas ostas loči.
 
Grāmatas:

  1. J.Straubergs. Rīgas vēsture. R.1937.
  2. A.Pope. Rīgas osta deviņos gadsimtos. R.2000.
  3. R.Malvess. Senās Latvijas kuģniecības vēsture. R. 1940.
  4. M.Taube. Rīgas latviešu tirdzniecības palīgamati. R.1980.
  5. Latvijas konversācijas vārdnīca. Enciklopēdija. R.1935.
  6. Rīga. Enciklopēdija. R.1988.
  7. Feodālā Rīga. R.1978.

Periodika:

J.Juškēvičs. Rīnūži un Mangaļi – latvju slaveno loču dzimtene.

„Komunists”, laikraksts.Liepāja, 1978.

Saīsinātu vēsturisku pārskatu sagatavoja  Andrejs Kanskis
 
P.S.  Ja kādam pieejami  kādi fakti no loču vēstures, lūdzu darīt tos zināmus ar atsauksmi uz izdevumu.